ایمکس

فیلتر محصولات

دسته بندی

  دسته بندی محصولات

  اسکیمر استخر ایمکس EM0020-R

  1,455,000 تومان

  اسکیمر استخر ایمکس EM0010-R

  1,460,000 تومان

  اسکیمر استخر ایمکس EM0130-SC

  1,948,000 تومان

  اسکیمر استخر ایمکس EM0140-SC

  2,457,000 تومان

  کلرزن خطی استخر ایمکس CL01

  2,648,000 تومان

  اسکیمر استخر ایمکس EM0050-R

  2,758,000 تومان

  اسکیمر استخر ایمکس EM0030-SC

  2,929,000 تومان

  کلرزن خطی استخر ایمکس CL02

  2,969,000 تومان

  اسکیمر استخر ایمکس EM0040-R

  3,965,000 تومان

  نردبان استخر ایمکس مدل کلاب SFF215-S

  4,570,000 تومان

  نردبان استخر ایمکس مدل کلاب NSF315-S

  4,960,000 تومان

  فیلتر کارتریجی استخر ایمکس CF25

  5,357,000 تومان

  نردبان استخر ایمکس مدل کلاب NSF415-S

  5,440,000 تومان

  نردبان استخر ایمکس مدل کلاب NSF515-S

  5,890,000 تومان

  مبدل حرارتی استخر ایمکس HE40

  6,098,000 تومان

  آبنمای استخر ایمکس مدل PB300-25

  6,240,000 تومان

  فیلتر شنی استخر ایمکس P350

  6,530,000 تومان

  فیلتر کارتریجی استخر ایمکس CF50

  6,536,000 تومان

  آبنمای استخر ایمکس مدل PB300-150

  6,680,000 تومان

  فیلتر شنی استخر ایمکس P400

  7,038,000 تومان