سیستم گندزدایی

دسته بندی محصولات

کلرزن نمکی (4)

کلرزن خطی استخر (4)

ضدعفونی کننده UV (10)

اسکیمر (9)

استرینر (6)

اسکیمر استخر ایمکس EM0020-R

1,455,000 تومان

اسکیمر استخر ایمکس EM0010-R

1,460,000 تومان

اسکیمر استخر ایرانی 7 لیتر

1,460,000 تومان

اسکیمر استخر ایمکس EM0130-SC

1,948,000 تومان

اسکیمر استخر ایرانی 15 لیتر

1,948,000 تومان

اسکیمر استخر ایمکس EM0140-SC

2,457,000 تومان

کلرزن خطی استخر ایمکس CL01

2,648,000 تومان

اسکیمر استخر ایمکس EM0050-R

2,758,000 تومان

اسکیمر استخر ایمکس EM0030-SC

2,929,000 تومان

کلرزن خطی استخر ایمکس CL02

2,969,000 تومان

اسکیمر استخر ایمکس EM0040-R

3,965,000 تومان

کلرزن خطی استخر ایمکس CLL50

8,508,000 تومان

کلرزن خطی استخر ایمکس CLL75

9,813,000 تومان

ضدعفونی استخر UV ایمکس مدل FOS-UV5T

12,600,000 تومان

ضدعفونی کننده UV ایمکس NT-UV16

13,574,000 تومان

ضدعفونی استخر UV ایمکس مدل FOS-UV7T

13,985,000 تومان

ضدعفونی کننده UV ایمکس NT-UV40

14,902,000 تومان

ضدعفونی کننده UV ایمکس NT-UV40T

16,500,000 تومان