شرکت هونام فارمر که شرکتی مستقل در جهت تولید محصولات دارویی کشور ایجاد شده است در فضایی به وسعت 30000 متر مربع با برگزاری مناقصه جهت خرید بوستر پمپها آبرسانی و آتشنشانی شرکت پایا گسترش را برنده مسابقه دانسته و خرید کالاهای مورد نظر را از این شرکت تامین کرده اند.