پروژه تجاری و اداری هدیش مال که دارای 55000 متر مربع واقع در منطقه پاسداران میدان هروی می باشد که بصورت برگزاری مناقصه خرید پمپ ها و بوسترپمپ ها را از شرکت پایا گسترش خورشید تابان انجام داده است.