پروژه اداره مرکزی مدیریت اکتشافات و تدارکات کالا به منطور خرید بوستر پمپ ها با برگزاری مناقصه کالاهای خود را از شرکت پایا گسترش خورشید تابان تامین کرده اند و این شرکت واقع در تهران خیابان سئول، شهید خزایی می باشد.