پروژه رفاه کارگران همراه اول واقع در تهران بلوار شهید خرازی با 75000هزار متر مربع یکی از پروژه های بزرگ غرب تهران می باشد که بصورت مناقصه خرید پمپ ها و بوستر پمپ ها را از شرکت پایا گسترش خورشید تابان انجام داده است.